Today’s birthdays

Kathleen Thomas, Mingo Junction.

Madison Owens, 5, Weirton.